Dark Mode On / Off

– aktualizace 19.8.2023

Kdo je správce osobních údajů?
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem Vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno „správce”, rozumí se tím Mgr. Klára Hanzalová, se sídlem Velká Strana 274, 394 22 Košetice (není provozovna), IČ: 71338446. Kontaktovat mě můžete emailem: klara@neurokresba.cz . Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím, vyřídím obratem, v nejkratší možné době.

Jakých osobních údajů se pravidla týkají?
Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.neurokresba.cz pokud vyplní následující kontaktní formulář na těchto webových stránkách. Při objednávce placených služeb a produktů z webových stránek jde o e-mailový kontakt a křestní jméno, případně příjmení nebo  telefon. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých klienty správce, kterým správce poskytuje poradenské služby. Všichni, kdo poskytnou osobní údaje, jsou dále v textu označováni i jako „subjekty údajů”. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů při poskytování poradenských služeb závisí na charakteru požadované poradenské služby a v případě, že by subjekt údajů neposkytl osobní údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí poradenské služby, mohlo by dojít k tomu, že by poradenská služba nemohla být poskytnuta.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?
Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu, semináře či školení z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí poradenských služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči Vám, tj. k  uskutečnění školení nebo semináře a související komunikace a k odpovědnému poskytování poradenských služeb, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je podle zákona možné bez Vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z produktů (kurz, školení) nebo jsem Vám poskytla poradenskou službu, zjednodušeně, jste-li mými klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas, pak Vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiním pouze v případě, že půjde o takovou nabídku, o níž budu přesvědčená, že Vám může přinést významnou hodnotu či prospěch.

Kým a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány elektronicky, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Správce využívá služeb zprostředkovatelů pro daňové služby a webhostingové služby. Správce uděluje povolení k zapojení zprostředkovatelů, kterými jsou soukromá účetní firma na zpracování účetnictví a firma na webhostingové služby. V případě přidání nového zprostředkovatele, správce informuje subjekt a subjekt údajů má právo vyslovit námitku. Zprostředkovatel odpovídá za zajištění osobních údajů ve fyzické i softwarové podobě.  Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům. Bezpečnostní opatření se vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů
Klára Hanzalová používá Vaše osobní údaje na účely nutné pro plnění smlouvy – jméno, popřípadě adresa, IČO nebo DIČ a telefon. Dále bude osobní údaj konkrétně jméno použito na vystavení dokumentu  – certifikátu o absolvování školení či kurzu(pokud je součástí kurzu), pokud si tento dokument vyžádáte.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje Vámi poskytnuté jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je Vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů.
Informace o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů Vám obratem sdělím, pokud o to požádáte písemně klasickou formou či e-mailem.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje schraňuji po dobu 5ti let, pak budou scartovány.

Cookies
Správce používá na svých webech cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet a upravovat webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého přístroje Počítače, mobilu atd.) navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem přístroji. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Obchodní podmínky pro kurzy a semináře

Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím těchto webových stránek a kontaktního formuláře, nebo e-mailem.
V případě kurzů vedených v reálném čase (online nebo osobně) účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku, popřípadě zálohy rezervace na kurzu jej odešleme elektronicky.  Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.  Zálohy kurzovného, které jsou pro některé kurzy vyžadovány jsou nevratné. Slouží jako záloha pro rezervaci místa, které je účastníkovi rezervováno. Zálohou je blokována možnost účasti jiného účastníka, a tedy při neúčasti na kurzu propadá pořadateli kurzu. Doplatek zbylé částky za kurz, který se hradí zpravidla 14 dnů před kurzem vracíme, pouze, dojde-li ke zrušení účasti účastníka na kurzu njedéle 7 dnů před kurzem.

Kurzy, video kurzy, online kurzy neopravňují účastníky k výuce a metody neurografiky, podle pravidel Ústavu psychologie a kreativity prof. Pavel Piskarev. Jsou určené pouze pro práci se sebou a neopravňují účastníky aplikovat jakoukoliv neurografickou metodu či obsah, který je uvedený v kurzech pracovat s klienty nebo vést samostatné kurzy, a jsou tedy určeny pouze pro jejich vlastní používání. Kurzy není dovoleno šířit veřejně ani soukromě a využívat jejich obsah pro jakoukoliv výdělečnou činnost. Jejich obsah je chráněný autorským zákonem.

Video kurzy

Zakoupené video kurzy jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Bez souhlasu autora není kurz možné jakkoliv užít, to znamená, že videokurz není dovoleno rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo sdělovat veřejnosti. Absolvování kurzu neopravňuje kupujícího aplikovat metodu, která se na kurzu vyučuje na nikoho za účelem zisku. To znamená, že metodu není možné aplikovat na klienty nebo zákazníky kupujícího. Informace, které jsou ve video kurzech uvedeny není dovoleno šířit za účelem zisku.

Výuka neurografiky, práce s neuro grafikou s klienty, pořádání kurzů s neuro grafikou podléhá pravidlům Ústavu psychologie a kreativity prof. Pavel Piskarev.

Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka

Pokud se účastník nedostaví na kurz či akci, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to provést zasláním e-mailu.

PLATBA ZA KURZ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) či výzvou k patbě zálohy kurzovného, převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.  Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. Ceny kurzů a seminářů uvádím s DPH. Nejsem plátce DPH.

Protected by Copyscape

© Všechny obrázky, videa, texty, metody, kurzy, návody na použití, doporučení, apod. jsou autorským dílem NEUROKRESBA.cz© Mgr. Klára Hanzalová, a bez písemného souhlasu není kopírování, a to ani jejich částí, dovoleno. Více informací na klara@neurokresba.cz . Samozřejmě lze sdílet všechny příspěvky na facebookových stránkách, Instagramu, (X) Twitteru a jiných sociálních sítích, a to s aktivním odkazem na www.neurokresba.cz.